<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12352008\x26blogName\x3d%CE%A4%CE%BF+%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://snikolaidis.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3del_GR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://snikolaidis.blogspot.com/\x26vt\x3d-9138229845758587207', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Το προσωπικό μου ημερολόγιο

Το προσωπικό ημερολόγιο του Στράτου Νικολαΐδη. Πώς περνάει στην ζωή του, οι επαγγελματικές και επιστημονικές του εξελίξεις, πώς τα πάει στον σύλλογο ΣΤΕΜΠ, καθώς και πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά...